Közérdekű adatok

Alapadatok

Elnök: Dr. Szoboszlai Katalin Ph.D.
Elnökhelyettes: Kerezsiné István Orsolya
Titkár: Pogácsás Mihály
Szakmai vezető: Somogyiné Katona Anikó

Bírósági nyilvántartásba vételi szám: 60071/95.
Bejegyzés ideje: 1995. 07. 05.
Közhasznúsági fokozat: közhasznú

Adószám: 18795079-1-15
TB azonosító: 300097-1
Bankszámlaszám: 11744003-20903699
Számlavezeto pénzintézet neve, székhelye: OTP BANK RT Nyíregyháza, Rákóczi u. 1.
KSH száma: 18795079-8899-529-15

Székhely, levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Eötvös u. 1.
Tel/Fax: 42/504-617
E-mail: info@periferiaegyesulet.hu
Web: www.periferiaegyesulet.hu

Közhasznúsági jelentések

A Periféria Egyesület Alapszabálya

 I.

 1. Az Egyesület neve: Periféria Egyesület.
 2. Az Egyesület székhelye: 4400 Nyíregyháza, Eötvös u. 1.
 3. Az Egyesület működési területe: Magyarország

II.
Az Egyesület célja
Az 1997. évi CLVI. törvény 26. §. c./ 2., 11. pontja értelmében a Periféria Egyesület cél szerinti tevékenysége: Szociális tevékenység a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.
A Periféria Egyesület szociális szolgáltatásaival a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat célozza meg, feladatának tekinti a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok segítését. A Periféria Egyesület kiemelkedően közhasznú tevékenységével közfeladatot lát el.

III.
Az Egyesület tevékenységi köre feladatai

 1. A kirekesztés csökkentése és az esélyegyenlőség növelése érdekében programok működtetése.
 2. A szociális munkában használható modellek kidolgozása, ezek gyakorlatba történő átültetése,
 3. a társadalom és a törvényhozó és végrehajtó hatalmat gyakorló szervek (önkormányzat, minisztériumok) figyelmének felhívása a szociálisan hátrányos helyzetbe került állampolgárokra,
 4. utcai szociális munka végzése, valamint a nappali ellátás működtetése Nyíregyháza közigazgatási területén,
 5. szociális projectek és pályázatok elkészítése,
 6. kapcsolattartás és együttműködés más hasonló tevékenységű civil szervezetekkel és intézményekkel, a helyi szociális és egészségügyi ellátás intézményeivel és az Egyesület munkáját támogató szervezetekkel.
 7. Szakmai képzések, továbbképzések szervezése és lebonyolítása
 8. A Periféria Egyesület céljainak megvalósítása érdekében szakmai szövetség tagja lehet.
 9. a Periféria Egyesület közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, közhasznú céljait nem veszélyeztetve vállalkozási tevékenységet végezhet. A gazdálkodás során elért eredményeket nem osztja fel tagjai között, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységére fordítja,
 10. Ingatlan bérbeadás
 11. Szakmai tanulmánykötet készítése, kiadása
 12. Szabadidős tevékenység szervezése, lebonyolítása
 13. A Periféria Egyesület szolgáltatásait a Közgyűlés döntése alapján az Egyesület tagjai és a szociális munkával érintett, szociális problémákkal küzdő társadalmi csoportok vehetik igénybe.

IV.
Az Egyesület tagsága és pártoló tagsága

 1. Tagként felvehető minden magyar és külföldi állampolgár, politika és világnézeti hovatartozásától függetlenül, aki a belépési nyilatkozatban aláírásával vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az Egyesület munkájában, és az Alapszabályban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az Egyesületbe való belépés önkéntes.
 2. Az Egyesület pártoló tagságot szerezhet. Pártoló tagként felvehető az, aki a belépési nyilatkozatban vállalja az Egyesület célkitűzéseinek szakmai vagy anyagi támogatását. Pártoló tag jogi személy is lehet.
 3. Az egyesületi és pártoló tagság a tagfelvétellel kezdődik.

Az Egyesületi tagság megszűnik:

– önkéntes kilépéssel
– a tag halálával

Aki 1 évi tagdíj hátralékát egyszeri felszólítás ellenére nem egyenlíti ki, a tagok sorából törölni kell.
A tagság az elnökség előterjesztésére kizárhatja soraiból azt a tagot, aki 2 egymást követő Közgyűlésen, szabályszerű meghívás ellenére, írásbeli indokolás nélkül nem jelenik meg.

 1. Az egyesületi és pártoló tagok felvétele az elnökség hatáskörébe tartozik. Ez a jogkör az elnököt, az elnök – helyettest, és a titkárt illeti. Az Egyesület a tagjairól nyilvántartást vezet, és tagjait tagsági igazolvánnyal látja el.

V.

Az egyesületi tagok és pártoló tagok jogai és kötelezettségei

 1. Az Egyesület tagjainak jogai:

részt vehet
– jogi személy vagy képviselője útján
– az Egyesület nyilvános rendezvényein,
– a tagok bármely tisztségre megválaszthatók,
– részt vehet az elnökség és képviselőinek, valamint az Egyesület egyéb szerveinek és tagjainak megválasztásában, a határozatok meghozatalában,
– véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az Egyesületet érintő bármely kérdésben, az Egyesületet felügyelő szervnél indítványozhatja az egyesületi jogszabályba vagy alapszabályba ütköző határozatok megsemmisítését a bíróságon,
– részesülhet az Egyesület által biztosított kedvezményekben,
– az Egyesület vagyontárgyait külön megállapított szabályok alapján minden tag használhatja,
– jogosult az Egyesület működéséről és anyagi helyzetéről az éves beszámolás keretében az elnökségtől felvilágosítást kérni és kapni.

 1. Az egyesületi tagok kötelezettségei:

– az Alapszabály betartása, az Egyesület vezető szervei határozatainak végrehajtása,
– az egyesületi célok előmozdítása érdekében lehetőségeikhez és képességeikhez mérten rendszeres egyesületi munka kifejtése,
– az Egyesület eszközeinek állagmegóvása,
– rendszeres tagdíj fizetése: 100 forint / év.

 1. Az Egyesület pártoló tagjainak kötelesség:

– az Alapszabály betartása,
– az Egyesület célkitűzéseinek szakmai vagy anyagi támogatása.

 1. Az Egyesület pártoló tagjainak jogai:

– javaslatokat tehet az Egyesület működésével kapcsolatban,
– részesülhet az Egyesület által nyújtott kedvezményekben
– a Közgyűlésen tanácskozási joggal részt vehet.

 1. A tagsági díj összegének meghatározása:

– az Egyesület tagjai számára: 100 Ft / év.

A pártoló tag anyagi és / vagy természetbeni támogatásának mértékét az Egyesület nem határozza meg.

VI.

Az Egyesület szervezete

 1. A Közgyűlés:

1.1. A közgyűlés a szabályszerűen összehívott és határozatképes számban megjelent tagok testülete. Az Egyesület Közgyűlése az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve.

1.2. A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal össze kell hívni. A közgyűlés ülését az Egyesület elnöke hívja össze írásban, a napirend közlésével. A közgyűlés előtt legalább 8 nappal a titkár küldi ki a meghívót a napirend pontos megjelölésével.

1.2.1. A Közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha a tagok egyharmada kéri a napirendi pontok megjelölésével, vagy a bíróság elrendeli a Közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyben.

1.3. Az ülés akkor határozatképes, ha a tagok 50%-a +1 fő jelen van. A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással, a jelenlevők 2/3-os többségének igenlő szavazatával hozza.

1.4. Az Egyesület nyilvántartást vezet közgyűlés döntéseiről. A nyilvántartás tartalmazza: a döntés tartalmát, időpontját, hatályát, a döntést támogatók és ellenzők számarányát.

1.4.1. A Közgyűlés döntéseiről vezetett nyilvántartásba az érdeklődők betekinthetnek munkanapokon, munkaidőben az Egyesület egy alkalmazottjának jelenlétében, előzetes bejelentkezés után, az Egyesület székhelyén.

1.4.2. A Közgyűlés döntéseiről az Egyesület tagságát, valamint az érintetteket írásos formában értesíti. Tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait az Egyesület székhelyén hirdetményben közreadja. Az Alapszabály szerinti tevékenységgel kapcsolatos döntéseket a helyi sajtó útján, valamint az Egyesület székhelyén közzé teszi. Az Egyesület működésével kapcsolatos iratok nyilvánosak.

A Periféria Egyesület működése, szolgáltatásainak igénybevétele és beszámolóinak közlése nyilvános.

1.5. A Periféria Egyesület munkájáról az éves szakmai és pénzügyi beszámolót az elnökség terjeszti a Közgyűlés elé. A Közgyűlés az előterjesztett beszámolót a határozathozatal rendjének megfelelően fogadja el.

1.6. A KÖZGYŰLÉS JOGKÖRE, HATÁSKÖRE:

– Az Alapszabály módosítása
– az SZMSZ jóváhagyása, és egyéb működési szabályzatok jóváhagyása
– szerződések ( együttműködési megállapodások, ellátási szerződések ) jóváhagyása
– a Felügyelő – bizottság tagjainak megválasztása, ügyrendjének jóváhagyása
– mindazon ügyek, amelyek a közhasznú szervezetekről szóló törvény a Közgyűlés hatáskörébe utal
– a Közgyűlés választja 4 évre az Egyesület tevékenységét és gyakorlati munkáját irányító elnökséget. Az elnökség tisztségviselői: elnök, elnök – helyettes, titkár
– a tagdíj összegének meghatározása
– az Egyesület szervezeti egység vezetőjének megválasztása – az elnökség előterjesztése alapján

 1. Elnökség

2.1. Az elnökség az Egyesület legfőbb szerve, melyet a Közgyűlés közvetlenül választ. Az elnökség tevékenységét és gyakorlati munkáit 3 tagú elnökség irányítja, ellenőrzi.
Az elnökséget 4 évre választja a közgyűlés.
Az elnökség tisztségviselői:

– elnök
– elnök – helyettes
– titkár

2.1.1. A Közgyűlés határozatképessége az elnökség megválasztásakor vizsgálandó, melyhez szükséges az 50 % + 1 fő megjelenése.

Az Egyesület tisztségviselőinek megválasztása nyílt szavazással történik. Az elnökség megválasztásához a jelenlevők 2 /3 – os többségének igenlő szavazata szükséges.

2.2. A Periféria Egyesületben vezető tisztséget az a magyar állampolgár tölthet be, aki a bíróság nem tiltott el a közügyek gyakorlásától.

2.2.1. Az összeférhetetlenség szabályai: Az Egyesület elnöke és vezetőségi tagjai egymással hozzátartozói kapcsolatban nem állhatnak. Az Egyesület elnöke és vezetőségi tagjai más, az Egyesület céljaihoz és tevékenységéhez hasonló céllal és tevékenységgel működő alapítvány kuratóriumában, egyesület, társadalmi szervezet vezetőségében, illetve gazdasági társaságban vezető tisztséget csak a Közgyűlés hozzájárulásával vállalhatnak. Irányadóak továbbá a közhasznú szervezetek működéséről szóló 1997. évi CLVI. törvény 8. és 9. § – ában foglaltak.

2.3. Az elnökség feladata és hatásköre:

– az Egyesület tevékenységének irányítása, az Egyesület működéséhez szükséges feltételek megteremtése,
– szakosztályok, bizottságok létrehozása, megszüntetése,
– személyi kérdésekben való döntés,
– az Alapszabály változtatásának előkészítése és előterjesztése,
– az Egyesület költségvetésének megállapítása, a gazdálkodásról, valamint az Egyesület éves tevékenységéről való beszámolás
– a Közgyűlés előkészítése, összehívása,
– a közgyűlés elé terjeszti döntésre a szervezeti egység vezetésére érkezett pályázatokból – 2/3-os döntéssel – kiválasztott pályázatot.

Az elnökség évente legalább négyszer ülésezik. Az elnökségi üléseket az elnök hívja össze a napirend megjelölésével írásban. Esetlegesen felmerülő kérdések esetén az elnök rendkívüli ülést hív össze az elnök, vagy a másik két tag együttes kérésére is.
Az elnökség határozatképes, ha legalább tagjainak 2/3 – a ( 2 fő) jelen van. Az elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
Az elnökségi üléseken az elnök meghívására az egyesület tagjai, illetve külső szakértők is részt vehetnek. A meghívottak tárgyalási joggal vesznek részt az elnökség ülésein, szavazati joguk nincsen. A felügyelő – bizottság elnöke és a szervezeti egység vezetője részt vesznek az elnökségi üléseken, de ott szavazati joggal nem rendelkeznek.
Az elnökség a döntéseiről írásban határozatot hoz. A határozatnak tartalmaznia kell: a döntés tartalmát, annak hatályát (személyekre gyakorolt hatását, időbeni hatályát), a döntés mellet és ellene szavazók szavazatának számát. Az elnökség a határozatairól nyilvántartást vezet.
Az elnökség feladatait az Alapszabály rendelkezései, valamint a Közgyűlés határozatai szabják meg. Tevékenységéről köteles a Közgyűlésnek beszámolni. Két közgyűlés közötti időben az elnökség dönt minden a nem kizárólagosan a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyben.

2.4. Az Egyesület elnöke és elnök – helyettese:

– vezeti és szervezi az Egyesület munkáját, képviseli az Egyesületet,
– irányítja és ellenőrzi az Egyesület tevékenységét, irányítja az Egyesület gazdálkodását, utalványozási jogot gyakorol,
– munkáltatói jogkört gyakorol jogszabályban meghatározott feltételek szerint, mely jogát átruházhatja a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározottak szerint
– intézkedik és dönt a közgyűlés vagy az elnökség által hatáskörébe utalt ügyben,
– rendszeresen részt vesz az Egyesület feladatainak meghatározásában és megvalósításában, a határozatok előkészítésében és végrehajtásában,
– felelős a gazdasági, pénzügyi és egyéb ügyekben hozott határozatokért,

2.4.1. A bankszámla kezelésére a titkár, az elnök, az elnök – helyettes és az általuk megbízott – a banknál bejelentett – személy jogosult.

Az elnök: Szoboszlai Katalin
Az elnök – helyettes: Kerezsiné István Orsolya

2.5. A titkár:

– összehangolja az Egyesület tevékenységét,
– a Közgyűlés előtt 8 munkanappal kiküldi a tagok részére a Közgyűlés anyagát,
– utalványozási jogot gyakorol,
– részt vesz az Egyesület feladatainak meghatározásában és megvalósításában, a határozatok előkészítésében és meghozatalában, Alapszabály szerinti közzétételében
– előkészíti közgyűlésre az egyesületi beszámolót és határozati javaslatokat,
– rendezi a levelezési ügyeket, gondoskodik a meghívók, beszámolók kiküldéséről, és az ezekkel kapcsolatos adminisztrációs munkák elvégzéséről,
– felelős a gazdasági, pénzügyi és egyéb kérdésekben hozott határozatokért.

A titkár: Pogácsás Mihály

 1. Felügyelő bizottság

3.1. A közgyűlés tagjai sorából 3 tagú Felügyelő – bizottságot választ 2 évre.

3.2. A felügyelő – bizottság feladatai:

– a felügyelő – bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak,
– folyamatosan figyelemmel kíséri az Egyesület Alapszabály szerinti működését
– ellenőrzi az Egyesület gazdálkodását, beszámol a küldött közgyűlésnek,
– a felügyelő – bizottság tagjai a megbízásuk ideje alatt az Egyesületben más tisztséget nem tölthetnek be,
– közvetlenül a Közgyűlésnek vannak alárendelve
– kötelesek mindennemű észrevételt jelezni az elnökség felé, a felmerült jogszerűtlenséget, visszásság, visszaélés elhárítása, vagy megakadályozása, megelőzése érdekében,
– évente legalább kétszer ülésezik. Esetlegesen felmerülő kérdések esetén rendkívüli ülést hív össze a felügyelő – bizottság elnöke, a másik két tag együttes kérésére is. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
– a felügyelő – bizottság elnöke részt vesz az elnökségi üléseken, de ott szavazati joggal nem rendelkezik.

VII.

A személyi jövedelemadó 1 % – ának átutalásáról
Magánszemély személyi jövedelemadójának 1 % – át felajánlhatja a Periféria Egyesület számára. A Periféria Egyesület kinyilvánítja, hogy a szervezete politikai pártoktól semleges szervezetként működik. A személyi jövedelemadó felajánlásával kapcsolatban minden esetben a hatályos jogszabályok az irányadók.

VIII.

A Periféria Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete politikai pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az Egyesület nem állít képviselőjelöltet országgyűlési képviselői, megyei önkormányzati és helyhatósági választásokon.

Az elnökség nevében:

Dr. Szoboszlai Katalin Ph.D

Közhasznúsági jelentések

Közhasznúsági jelentés 2008
Közhasznúsági jelentés 2009
Közhasznúsági jelentés 2010
Közhasznúsági jelentés 2011
Közhasznúsági jelentés 2012 + melléklet
Közhasznúsági jelentés 2013
Közhasznúsági jelentés 2014
Közhasznúsági jelentés 2015
Közhasznúsági jelentés 2016
Közhasznúsági jelentés 2017
Közhasznúsági jelentés 2018
Közhasznúsági jelentés 2019 + melléklet
Közhasznúsági jelentés 2020 + melléklet
Közhasznúsági jelentés 2021 + melléklet